I. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

 1. Správcem osobních údajů je společnost Viktoriya Trade s.r.o. ičo 03299899 se sídlem Okružní 338 Stráž pod Ralskem 47127 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem spisová značka C 34536 /dále jen Správce/
 2. Kontaktní údaje Správce jsou následující:
  1. Adresa pro doručování: Okružní 338 Stráž podRalskem 47127  
  2. Telefon: +420 775 405 406 (dále jen kontaktní údaje Správce)
 3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. POSKYTNUTÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Návštěvník eshopu www.koberce-shop.cz jako fyzická osoba (dále jen Subjekt údajú)  vyplněním a odesláním kontaktního formuláře uděluje Správci souhlas se zpracováním osobních údajů (dále jen Souhlas) dle čl.6 odst. 1písm.a) a čl. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 dále též jako GDPR. Správce v souvislosti se zpracováním osobních údajů poskytuje Subjektu údajů dle čl. 13 GDPR níže uvedené informace:
  1. Jméno a Přijmení
  2. Emailová adresa
  3. Další informace odpovídající svou povahou osobnímu údaji, které budou nahodile volnou formou sděleny Subjektem údajů v kontaktním formuláři, aniž by byly vyžadovány Správcem.
  4. (Společně dále jen Osobní údaje).

III. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Správce bude na základě tohoto souhlasu zpracovávat osobní údaje pro kontaktování Subjektu údajů, včetně reakce na poptávku služeb Správce ze strany Subjektu údajů, vyřizování žádostí Subjektu údajů, odpověď na dotazy Subjektu údajů apod.
 2. Ze strany Správce nedochází na základě souhlasu k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22GDPR
 3. Udělením souhlasu není smluvním požadavkem Správce a není jim podmíněno další trvání jakéhokoliv stavu.

IV. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Osobní údaje Subjektu údajů mohou být správcem zpřístupněny těmto třetím osobám:
  1. Osobám poskytujícím správci a /nebo dalším příjemcům serverové, webové, cloudové nebo IT služby.
 2. Správce nemá v úmyslu předat Osobní údaje Subjektu údajůdo třetí země či mezinárodní organizaci.

V. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Osobní údaje Subjektu údajů budou Správcem zpracovány po dobu potřebnou k naplnění účelu zpracování Osobních údajů, nejdéle však třicet 180 dní od udělení souhlasu.

VI. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

 1. V souladu s předpisy na ochranu osobních údajů má Subjekt údajů tato práva: 
  1. PRÁVO NA PŘÍSTUP: k Osobním údajům u Správce, což znamená, že Subjekt údajů může kdykoliv požádat o potvrzení Správce, zda Osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho budou zpracovávány, zda má právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud Osobní údaje byly získány, a zda dochází na základě zpracování Osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Subjekt údajů má také právo získat kopii Osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Správce požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů;
  2. PRÁVO NA OPRAVU: Osobních údajů, což znamená, že Subjekt údajů může kdykoliv požádat Správce o opravu či doplnění Osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné;
  3. PRÁVO NA VÝMAZ: Osobních údajů, což znamená, že Správce musí vymazat Osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) Subjekt údajů odvolá souhlas a neexistuje žádný další důvod pro zpracování, (iii) Subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, (iv) zpracování je protiprávní nebo (v) to ukládá zákonná povinnost;
  4. PRÁVO NA OMEZENÍ: zpracování Osobních údajů, což znamená, že dokud se nevyřeší sporné otázky ohledně zpracování Osobních údajů, konkrétně pokud (i) Subjekt údajů popírá přesnost Osobních údajů, (ii) zpracování je protiprávní, ale místo výmazu Osobních údajů chce Subjekt údajů jejich zpracování pouze omezit, (iii) Správce již Osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Subjekt údajů ano, nebo (iv) pokud Subjekt údajů vznese námitku proti zpracování dle čl. 6.1.6. této informační doložky, tak Správce může mít Osobní údaje pouze uloženy a další zpracování je podmíněno souhlasem Subjektu údajů, případně tím, že tyto Osobní údaje jsou potřeba z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků;
  5. PRÁVO NA PŘENOSITELNOST: údajů, což znamená, že Subjekt údajů má právo získat Osobní údaje, které poskytl Správci se souhlasem ke zpracování nebo pro účely plnění smlouvy, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a dále má právo, je-li to technicky proveditelné, aby Správce tyto údaje předal jinému správci;
  6. PRÁVO VZNÉST NÁMITKU: proti zpravování Osobních údajů, což znamená, že Subjekt údajů může u Správce podat písemnou či elektronickou námitku proti zpracování svých Osobních údajů, čímž způsobí, že Správce Osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy Subjektu údajů nebo jeho právy a svobodami. 6.2. Veškerá svá práva, stanovená předchozím odstavcem, může Subjekt údajů uplatnit u Správce buďto písemnou formou doporučeným dopisem či elektronickou formou na Kontaktních údajích Správce. 6.3. Dále má Subjekt údajů právo podat stížnost proti zpracování Osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (web: www.uoou.cz).

VII. ODVOLÁNÍ SOUHLASU

 1. Tento Souhlas může Subjekt údajů kdykoliv odvolat, tudíž tak lze učinit i před skončením výše uvedených skutečností. Souhlas může Subjekt údajů odvolat prostřednictvím formuláře dostupného u Správce nebo libovolnou formou prostřednictvím Kontaktních údajů Správce.
 2. Odvoláním Souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházející ze Souhlasu, který byl udělen před jeho odvoláním. Po skončení platnosti Souhlasu v souladu s tímto článkem Osobní údaje budou smazány, pokud pro jejich další zpracování nebude existovat jiný zákonný důvod.

Podmínky a metodika zpracování osobních údajů platná od 1. 5. 2021.